1976

1976 | Miscuglio cromatico (A+B)

1976 | Miscuglio cromatico (A+B)

Titolo: Miscuglio cromatico (A+B)
Anno d'esecuzione: 1976
Dimensioni: 7,5x50x2 cm
Tecnica: Striature, emulsione su legno
Jorrit Tornquist

1976 | Nebbia bianca (A+B)

1976 | Nebbia bianca (A+B+C)

Titolo: Nebbia bianca (A+B+C)
Anno d'esecuzione: 1976
Dimensioni: 20x20 cm
Tecnica: Acrilico su carta
Jorrit Tornquist

1976 | Senza titolo

1976 | Senza titolo

Titolo: Senza titolo
Anno d'esecuzione: 1976
Dimensioni: 100x16 cm
Tecnica: Striature, emulsione su legno
Jorrit Tornquist

1976 | Senza titolo 2

1976 | Senza titolo

Titolo: Senza titolo
Anno d'esecuzione: 1976
Dimensioni: 159x26 cm
Tecnica: Striature, emulsione su legno
Jorrit Tornquist

1976 | Wahr?nehmen

1976 | Wahr?nehmen

Titolo: Wahr?nehmen
Anno d'esecuzione: 1976
Dimensioni: 13x10x2 cm
Tecnica: Acrilico su cemento e pietra, legno
Jorrit Tornquist

1976 | Wahr?nehmen 2

1976 | Wahr?nehmen

Titolo: Wahr?nehmen
Anno d'esecuzione: 1976
Dimensioni: 18x7,5x2 cm
Tecnica: Acrilico su cemento e pietra, legno
Jorrit Tornquist

1976 | Wahr?nehmen 3

1976 | Wahr?nehmen

Titolo: Wahr?nehmen
Anno d'esecuzione: 1976
Dimensioni: 20x10x2,5 cm
Tecnica: Acrilico su cemento e pietra, legno
Jorrit Tornquist